Xeerka Sahminta Iyo soo-s
aarista SHidaalka Xeer LR.95